Get Adobe Flash player
  Strona główna O Partnerach Stowarzyszenie Rozwoju Orawy - Lokalna Grupa Działania

  Stowarzyszenie Rozwoju Orawy - Lokalna Grupa Działania działa zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawie z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz  statutu stowarzyszenia.  Stowarzyszenie zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 2006-01-09 pod numerem 0000248665. W skład Stowarzyszenia Rozwoju Orawy  wchodzą dwie małopolskich gminy położonych w powiecie nowotarskim : Jabłonka i Lipnica Wielka. Opisywany obszar zajmuje łącznie 280,90 km2, z czego gmina Jabłonka obejmuje obszar 213,3 km2, a gmina Lipnica Wielka obejmuje obszar 67,6 km2. Obszar LGD Stowarzyszenia Rozwoju Orawy położony jest na pograniczu Polsko-Słowackim.

  Na terenie Stowarzyszenia Rozwoju Orawy zamieszkuje łącznie (wg. stanu na 31.12.2006 r) 22 714 osób, zas na 31 grudnia 2010 roku liczba ta wzrosla do 23 871. Tereny wiejskie stanowią 100% obszaru Stowarzyszenia Rozwoju Orawy.

  Obie gminy położone są w krainie historycznej Orawa, leżącej częściowo w Polsce, a częściowo na Słowacji. Połnocna część krainy jest położona w Polsce i zwana jest Polską Orawą. Gminy Jabłonka i Lipnica Wielka obejmują większość Polskiej Orawy. W skład gminy Jabłonka wchodzi siedem wsi – Jabłonka, Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Gorna. Natomiast w skład gminy Lipnica Wielka wchodzą dwie wsie – Lipnica Wielka i Kiczory.

  W strukturach Stowarzyszenia Rozwoju Orawy spotykają się trzy grupy mieszkańców: przedstawiciele samorządu, organizacji społecznych oraz przedsiębiorców i rolników. Ideą programu Leader jest wspólne wypracowanie kierunku rozwoju „Małe Ojczyzny” czego wyrazem ma być Lokalna Strategia Rozwoju. W strategii tej została określona wizja Orawy, czyli jak chcemy, aby było: „ Czysta piękna krajobrazowo kraina Orawa, gdzie ludzie chcą mieszkać, żyć i pacować. Dzieci są szczęśliwe gwarzą, tańczą i śpiewają. Tradycje stają się inspiracją dla współczesnych działań. Atrakcyja i bogata oferta sportowo – rekreacyjna naszego regionu jest wyjątkowa, konkurencyjna i niepowtarzalna”.

  Wszyscy przedstawiciele zainteresowani są zrownoważonym rozwojem obszaru LGD szczegolnie w kierunku zagospodarowania turystycznego.

  Przedsięwzięcia te wymagają wspołpracy wielu sektorow gospodarki:
  a) „Orawski biznes - Wspieranie rodzimych orawskich firm istniejących i nowopowstających”,
  b) „Zawitoj do Nos, my cie ugoscymy”- - rozwoj zaplecza turystycznego i agroturystycznego ciekawa oferta turystyczna i wspolna promocja.
  c) „Z Pasją na Orawie o Orawie” może przyczynić się do rozwoju przedsięwzięć gospodarczych w sferze kultury, renowacji zabytkow, sportu i rekreacji.

  Celami ogólnymi Stowarzyszenia Rozwoju Orawy sa:

  • Zachowanie i mądre wykorzystanie zasobów kulturowo – przyrodniczych
  • Poprawa jakości życia
  • Roznicowanie dzialalnosci gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy.

  Stowarzyszenie Rozwoju Orawy - Lokalna Grupa Działania posiada następujące organy statutowe:

  • Walne Zebranie Członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
  • Rada

  Uzasadnienie wewnętrznej spójności obszaru działania Stowarzyszenia Rozwoju Orawy:

  • Specyficzny folklor regionu
  • Występowanie szlaku solnego i szlaku bursztynowego na obszarze działania LGD
  • Bogate i różnorodne zwyczaje orawskie tych ziem
  • Utrwalanie tradycji orawskich w obu gminach dzięki artystom orawskim i działaniu zespołów ludowych
  • Miejscowy folklor – taniec i śpiew

   


   

   

  Partnerzy
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama